Uslovi Poslovanja

1. Definicije

1.1. „Aplikacija“ označava svaku Volvox aplikaciju preuzetu sa Zendesk Marketplace-a.
1.2. „Poverljiva informacija“ označava bilo koju Volvoxovu informaciju ili informaciju korisnika koja je označena kao poverljiva ili je poverljive ili osetljive prirode ili bi je razumna osoba smatrala poverljivom.
1.3. „Sadržaj“ označava sve što se uploaduje ili na drugi način prenese putem Aplikacije.
1.4. „Kontrolor podataka“ označava Volvox DOO koji se inače naziva Volvox.
1.5. „Obrađivač podataka“ označava bilo koju treću stranu koju Volvox koristi za obradu ličnih podataka korisnika.
1.6. „Intelektualna svojina“ označava sva prava intelektualnog vlasništva (uključujući, bez ograničenja, sva registrovana i neregistrovana autorska prava, dizajne, zaštitne znakove i patente) bilo koje prirode u bilo kojoj tehnologiji, poslovne tajne, korisničke podatke (uključujući, ali ne ograničavajući se na, korisničke e-adrese , telefonske brojeve i adrese), softver, program, izumi, dizajni, radovi i predmeti koji pripadaju Volvoxu.
1.7. „Podaci o članstvu“ označavaju bilo koju informaciju koju nam je Korisnik dostavio prema potrebi za pristup aplikaciji ili njenu upotrebu.
1.8. „Treća strana“ znači entitet koji nije Volvox ni Korisnik.
1.9. „Volvox“ znači Volvox DOO, kompanija registrovana pod brojem 20870435 u Kragujevcu, Srbija.
1.10. „Korisnik“ označava bilo koju osobu koja preuzme Aplikaciju i pristupi Aplikaciji, bez obzira na prirodu tog pristupa bilo da je ta osoba identifikovana od strane Volvoxa ili nije.

2. Korišćenje aplikacije

2.1. Volvox daje Korisniku neekskluzivnu, neprenosivu licencu za korišćenje Aplikacije u skladu sa ovim Uslovima.
2.2. Aplikacija može sadržavati veze do drugih web lokacija i može sadržati Sadržaj koji su dodale Treće strane. Volvox ne podržava, sponzoriše ili odobrava bilo koji takav sadržaj koji generišu korisnici ili bilo koji sadržaj dostupan na bilo kojoj povezanoj web lokaciji. Volvox se izričito odriče svake odgovornosti za bilo koji Sadržaj koji se prenosi putem Aplikacije ili se na bilo koji drugi način prenosi bilo kojem Korisniku na bilo koji drugi način ili bilo kojoj osobi, uključujući oslanjanje Korisnika na takav Sadržaj.
2.3. Korisnik je saglasan da Aplikacija možda neće raditi kontinuirano i da će biti povremeno nedostupna (uključujući potrebe održavanja).
2.4. Korisnik ne sme direktno ili indirektno:
(a) koristiti Aplikaciju za kreiranje bilo koje usluge, softvera ili dokumentacije koja ima u osnovi istu funkciju kao Aplikacija;
(b) rastavljati, dekompajlirati, vršiti inverzni inženjering ili koristiti bilo koja druga sredstva kako bi pokušao otkriti bilo koji izvorni kod, algoritme ili poslovne tajne u osnovi Aplikacije; ili
(c) opteretiti, podlicencirati, preneti, distribuirati, iznajmiti ili dati u zakup aplikaciju u korist treće strane;
(d) prilagoditi, kombinovati, stvoriti izvedena dela ili na bilo koji drugi način modifikovati bilo koju aplikaciju.

3. Ponašanje korisnika

3.1. Korisnik ne sme koristiti Aplikaciju u bilo koje nezakonite, nemoralne ili neetičke svrhe.
3.2. Korisnik ne sme svesno direktno ili indirektno:
(a) ometati ili pokušavati ometati pravilan rad Aplikacije ili bilo koje aktivnosti provedene na aplikaciji;
(b) zaobići bilo koja podešavanja ili mere privatnosti koje Volvox može koristiti da spreči ili ograniči pristup aplikaciji; ili
(c) pokrenuti mail listu, Listserv, bilo koji oblik automatskog odgovora ili „neželjenu poštu“ u aplikaciji.
3.3. Korisnik ne sme koristiti Aplikaciju u svrhu prenosa bilo kojeg Sadržaja koji:
(a) je neprecizan, štetan, nepristojan, pornografski, klevetnički, rasistički, seksistički, preteći, nasilni, uvredljiv, vulgaran, nepristojan, nezakonit, uznemirujući ili na bilo koji drugi način neprikladan, uključujući bilo koji Sadržaj koji će verovatno vređati ili ponižavati druge na osnovu rase, vere, etničke pripadnosti, pola, doba, seksualne orijentacije i / ili bilo kog fizičkog ili mentalnog invaliditeta;
(b) iskorišćava drugu osobu na bilo koji način;
(c) uključuje neovlašteno otkrivanje ličnih podataka;
(d) oglašava usluge za fizička lica ili iz bilo kojeg drugog razloga koji nije usklađen sa svrhom kojoj je Aplikacija namenjena;
(e) krši ili ugrožava nečija prava intelektualnog vlasništva; ili
(f) sadrži softverske viruse ili bilo koji drugi računarski kod, datoteke ili programe dizajnirane da prekidaju, uništavaju ili ograničavaju funkcionalnost bilo kojeg računarskog softvera ili hardvera ili telekomunikacione opreme.
3.4. Korisnik je isključivo odgovoran za Sadržaj i sve aktivnosti koje se dešavaju tokom upotrebe Aplikacije.
3.5. Ako Korisnik zloupotrebi Aplikaciju suprotno ovim Uslovima, Volvox može, po vlastitom nahođenju, ograničiti, suspendovati ili onemogućiti Korisnikov pristup aplikaciji.

4. Sadržaj korisnika

4.1. Volvox će koristiti Korisnikov sadržaj samo da bi Korisniku pružio upotrebu Aplikacije ili, ako je potrebno, u skladu sa bilo kojim važećim zakonom, zakonskim zahtevima, policijskom istragom ili zahtevom vladinog organa.
4.2. Podložno klauzuli 3.3 i bilo kojoj žalbi upućenoj Korisniku, Volvox će evidentirati i čuvati Korisnikov sadržaj samo da bi Korisniku pružio i poboljšao Korisnikovu upotrebu Aplikacije. Da bi izbegao sumnju, Volvox neće:
(a) čuvati bilo koji od korisnikovih podataka i druge statistike povezane sa upotrebom Aplikacije; ili
(b) na Zendesk upisati bilo koji Sadržaj korisnika osim onog što je potrebno da bi se korisniku omogućilo korišćenje aplikacije.
4.3. Volvox zadržava pravo da otkrije sve informacije potrebne za zadovoljavanje bilo kojeg važećeg zakona, zakonskih zahteva, policijske istrage ili zahteva vladinog tela.
4.4. Volvox će odmah izbrisati sve i sve kopije Korisničkog sadržaja sledeći prethodno navedeno:
(a) kada više nije potrebno pružiti Korisniku upotrebu Aplikacije; ili
(b) na pisani zahtjev Korisnika.
4.5. Za dodatne informacije pročitajte Volvox-ovu Politiku privatnosti.

5. Plaćanje

5.1. Ako aplikacija zahteva plaćanje naknade, kupovna cena će se otkriti korisniku pre nego što korisnik pristupi Aplikaciji.
5.2. Sve naknade su izražene u američkim dolarima i bez poreza. Volvox zadržava pravo da u bilo kojem trenutku promeni naknade za bilo koju uslugu ili funkcionalnost u Aplikaciji koja se naplaćuje i blagovremeno obavesti Korisnika o promeni, u skladu s ovim Uslovima.
5.3. Ako Korisnik kupi Aplikaciju, biće upućen da izvrši plaćanje kupoprodajne cene prie instalacije Aplikacije.
5.4. Ako je Korisnikova uplata za aplikaciju nevažeća (tj. Korisnička kreditna kartica je odbijena ili je istekla) Korisnik će biti obaviješten o neuspešnoj uplati Korisnika i Korisnik će biti upućen da izvrši plaćanje u roku od sedam (7) dana od obaveštenja. Ako Korisnik ne izvrši plaćanje u roku od sedam (7) dana, Volvox može preduzeti bilo kakve razumne radnje da povrati kupovnu cenu Aplikacije ili onemogući Korisnikov pristup aplikaciji.

6. Poverljive informacije

6.1. Korisnik se slaže da će poverljive informacije čuvati u tajnosti i da će ih koristiti ili otkrivati samo u svrhe koje je odobrio vlasnik poverljivih informacija.
6.2. Obaveze povjerljivosti iz klauzule 6.1 neće se primenjivati na informacije koje su:
(a) opšto dostupne u javnom vlasništvu, osim ako je takva dostupnost rezultat kršenja ovih Uslova;
(b) bile poznate pre nego što je Korisnik otkrio informacije; ili
(c) se moraju otkriti prema važećem zakonu ili sudskom nalogu.

7. Prava intelektualne svojine

7.1. Ništa u ovim Uslovima ne predstavlja prenos bilo kakvih prava intelektualne svojine. Korisnik je saglasan da Volvox poseduje sva prava intelektualne svojine u Aplikaciji.
7.2. Korisnik mora dobiti izričito pismeno odobrenje od Volvox-a ako želi reprodukovati bilo koji aspekt Aplikacije ili drugog intelektualnog vlasništva u vlasništvu Volvox-a.

8. Raskid i suspenzija

8.1. Uslovi će biti na snazi sve dok Korisnik ne povuče svoju saglasnost ili do trenutka kada su ovi Uslovi promenjen, ali Volvox može ukinuti Uslove ili Aplikaciju u bilo kom trenutku i bez prethodne najave po sopstvenom nahođenju.
8.2. Volvox može suspendovati ili ukinuti bilo kojeg Korisnika bez prethodne najave po sopstvenom nahođenju.
8.3. Volvox zadržava pravo da u bilo kojem trenutku po vlastitom nahođenju izmeni ili ukine bilo koju funkciju u aplikaciji ili aplikaciju u celosti ili delimično.

9. Ograničenje odgovornosti

9.1. Volvox neće biti odgovoran Korisniku za bilo kakve gubitke koje je Korisnik pretrpeo naneo u vezi sa Korisnikovim korištenjem Aplikacije.
9.2. Korisnik je odgovoran za bilo koji gubitak, štetu ili povredu bilo koje strane ili strana (uključujući Volvox, treće strane i druge korisnike) koji proizlaze iz korisnikovih nehatnih radnji ili propusta korištenjem Korisničkog programa i obeštetiće Volvox za bilo koji zahtev ili potraživanja protiv Volvoxa.
9.3. Volvox ni u kom slučaju neće biti odgovoran Korisniku ili trećoj strani za bilo koji:
(a) gubitak ili netačnost ili oštećenje podataka, gubitak ili prekid upotrebe Aplikacije ili troškove nabavke zamenske tehnologije, robe ili usluga; ili
(b) indirektne, kaznene, slučajne, posebne, uzorne ili posledične štete, uključujući, ali ne ograničavajući se na, gubitak poslovanja, prihoda, dobiti i komercijalnih gestova; Ta su ograničenja nezavisna od svih ostalih odredbi ovog sporazuma i primjenjivaće se bez obzira na propust bilo kojeg pravnog leka koji je ovdje predviđen.
9.4. Bez ograničenja na prethodno navedeno, Korisnik se slaže da će odgovornost kompanije Volvox, ako postoji, koja proizlazi iz bilo koje vrste pravnog zahteva ili radnje na bilo koji način povezane sa korisnikovom upotrebom Aplikacije biti ograničena na ukupan iznos koji je Korisnik platio (ako postoji) za bilo koju aplikaciju koju je kupio korisnik.

10. Odricanje garancije

10.1. Korisnik potvrđuje da Volvox ne daje izjave ili garancije:
(a) da će Korisnikov pristup aplikaciji (uključujući bilo koje platne platforme u aplikaciji) biti pravovremen, siguran, nesmetan i / ili bez grešaka;
(b) da će se otkloniti svi nedostaci na aplikaciji;
(c) da će sve informacije otkrivene u aplikaciji biti tačne, ažurne, potpune ili korisne; ili
(d) da Aplikacija ili server koji pohranjuje i prenosi Aplikaciju Korisniku nemaju viruse ili bilo koje druge štetne komponente.

11. Preuzimanje rizika

11.1. Korisnik se slaže i razume da Korisnik preuzima sve rizike kada koristi Aplikaciju, uključujući bez ograničenja sve rizike povezane sa bilo kakvom mrežnom ili vanmrežnom interakcijom s drugim Korisnicima i Trećim stranama i sav rizik za bilo kakvu štetu na korisnikovom računarskom sistemu ili gubitak podataka.

12. Nadoknada

12.1. Korisnik se slaže da će nadoknaditi i kontinuirano nadoknađivati Volvox u vezi sa svim potraživanjima, radnjama, obavezama, troškovima, gubicima i troškovima (uključujući pravne troškove po osnovu pune odštete) koje Volvox snosi kao rezultat korisničke upotrebe Aplikacije i / ili iz razloga što se Korisnik nije pridržavao ovih Uslova.
12.2. Korisnik će biti odgovoran za Volvox i nadoknaditi mu odgovornost za sav gubitak, štetu ili povredu na osobama ili imovini koju su prouzrokovali Korisnik ili zaposleni ili agenti Korisnika, kao i iznos svih potraživanja, štete, troškova i troškova koji mogu biti plaćeni ili pretrpljeni od strane Volvox-a u vezi sa bilo kojim takvim gubicima, oštećenjima ili povredama nadoknadiće se na trošak Korisnika.

13. Opšti uslovi

13.1. Ovi Uslovi prevladavaju u slučaju da bilo šta u Aplikaciji ili povezano sa njom nije u skladu s ovim Uslovima.
13.2. Ako je odredba ovih Uslova nevaljana ili neprovediva, treba je pročitati ili prekinuti u onoj mjeri u kojoj je to neophodno, bez uticaja na valjanost ili izvršnost preostalih odredbi.
13.3. Ovi uslovi i bilo koji ugovor na koji se primenjuju biće regulisani zakonima Srbije i podložni su nadležnosti sudova u Srbiji.
13.4. Volvox ne snosi nikakvu odgovornost za Korisnika za bilo kakve direktne ili indirektne gubitke i / ili troškove koje je Korisnik pretrpeo usled kršenja ovih Uslova od strane Volvoxa, uključujući Volvoxov nemar.
13.5. Neuspeh kompanije Volvox da izvrši bilo koju odredbu ovih Uslova neće se tretirati kao odricanje od te odredbe, niti će uticati na pravo Volvox-a da naknadno primeni tu odredbu.
13.6. Volvox može pružiti bilo kakvo obaveštenje u skladu prema ovim Uslovima slanjem e-pošte svakom korisniku („Obaveštenje“).
13.7. Volvox može izmeniti ove Uslove po vlastitom nahođenju, dajući razumno Obaveštenje, a različiti Uslovi stupaju na snagu odmah po davanju Obaveštenja. Korisnikov nastavak upotrebe Aplikacije nakon bilo koje promjene ovih Uslova smatraće se korisnikovim prihvatanjem svih Uslova. Ako Korisnik ne prihvati različite Uslove, u obavezi je da prestane sa upotrebom Aplikacije.
13.8. Ovi Uslovi, zajedno sa Politikom privatnosti, čine celokupni ugovor između Korisnika i Volvoxa i zamjenjuju sve prethodne verzije ovih Uslova i svu drugu komunikaciju, usmenu ili pisanu, izričitu ili impliciranu.
13.9. Ovi uslovi stupaju na snagu od 01. juna 2020.