Politika Privatnosti

Na osnovu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, privredno društvo Volvox D.O.O. Kragujevac, sa sedištem u ul. Kralja Aleksandra I Karađorđevića 78 – lokal 22, Kragujevac, sa matičnim brojem: 20870435, PIB: 107777877, dana 15.12.2019. godine, donosi sledeću:


POLITIKU PRIVATNOSTI    


1.UVODNE ODREDBE

1.1. Ovim aktom (u daljem tekstu: Politika privatnosti) Posetioci vebsajta volvox.rs se informišu o tome koji lični podaci se prikupljaju od strane vebsajta pod nazivom “Volvox” (u daljem tekstu: Vebsajt), svrsi i osnovu njihove obrade, dužini čuvanja podataka, poukama o pravima Posetioca vebsajta, proceduri u slučaju incidenata, kao i saglasnosti  Posetioca da Vebsajt može prikupljati, obrađivati i čuvati njihove lične podatke, kako je dalje u tekstu propisano.
1.2. Vebsajt koristi podatke Posetioca u skladu sa ovom Politikom privatnosti, i obavezuje se da će čuvati privatnost svih Posetioca, da će prikupljati samo neophodne, osnovne podatke o Posetiocima, odnosno podatke neophodne za poslovanje servisa, ispunjavanje ugovorenih obaveza, informisanje Posetilaca, u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge, sve u skladu sa Politikom privatnosti.
1.3. Korišćenjem Usluge na Vebsajtu, Posetilac izjavljuje da je pročitao, razumeo i prihvatio ovu Politiku privatnosti, odnosno da se saglasio sa prikupljanjem, obradom i dužinom čuvanja podataka na način kako je Politikom privatnosti propisano.
1.4. Vebsajt pod nazivom “Volvox” je u  vlasništvu i pod kontrolom privrednog društva Volvox D.O.O. Kragujevac, sa sedištem u ul. Kralja Aleksandra I Karađorđevića 78 – lokal 22, Kragujevac, sa matičnim brojem: 20870435, PIB: 107777877 (u prethodnom i daljem tekstu: Rukovalac).
1.5. Politika privatnosti je sačinjena u skladu sa pravilima predviđenim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije, a na sve što nije regulisano Politikom privatnosti, primenjivaće se pravila Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije, pri čemu u slučaju različitih rešenja odredbe Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije imaju prednost.


2. ZNAČENJE POJMOVA


2.1. Termini koji su korišćeni u ovoj Politici privatnosti imaju sledeća značenja:

  • RUKOVALAC – privredno društvo iz člana 1.5, koji obrađuje podatke o ličnosti;
  • USLUGA – je omogućavanje uvida u proizvode Rukovaoca kao i direktnog stupanja u kontakt sa istim putem kontakt forme radi kupovine ili informisanja o Proizvodima Rukovaoca (u daljem tekstu: Usluga);
  • POSETILAC VEBSAJTA/POSETILAC – fizičko lice koje pristupa sadržaju Vebsajta ili prosleđuje Rukovaocu poruku u delu “Kontakt” ostavljajući lične podatke kao što su: ime, e-mail adresa, sadržaj komentara koji može proizvoljno da sadrži podatke o ličnosti;
  • PROIZVODI RUKOVAOCA – obuhvataju vebsajtove čiji je vlasnik Rukovalac
  • ZAKON – Zakon o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije (Službeni glasnik RS broj 87 od 13. novembra 2018) (u daljem tekstu: Zakon);
  • GDPR – Opšta uredba o zaštiti podataka Evropske Unije (2016/679);
  • PRISTANAK je svako dobrovoljno, određeno, informisano i nedvosmisleno izražavanje volje Posetioca, kojim on izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom, daje pristanak za obradu podataka o ličnosti koji se na njega odnose;
  • PODATAK O LIČNOSTI je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta;
  • OBRADA PODATAKA O LIČNOSTI je svaka radnja ili skup radnji koje se vrše automatizovano ili neautomatizovano sa podacima o ličnosti Posetilaca, kao što su prikupljanje, beleženje, razvrstavanje, grupisanje, odnosno strukturisanje, pohranjivanje, upodobljavanje ili menjanje, otkrivanje, uvid, upotreba, otkrivanje prenosom, odnosno dostavljanje, umnožavanje, širenje ili na drugi način činjenje dostupnim, upoređivanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje;
  • OBRAĐIVAČ je fizičko ili pravno lice, angažovano od strane Rukovaoca da u njegovo ime i za njegov račun obrađuje podatke o ličnosti Posetilaca;
  • TREĆE LICE je fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti, koji nije Posetilac, Rukovalac ili Obrađivač, kao ni lice koje je ovlašćeno da obrađuje podatke o ličnosti pod neposrednim nadzorom Rukovaoca ili Obrađivača;
  • NADLEŽNI ORGANI su organi vlasti koji su nadležni za sprečavanje, istragu i otkrivanje krivičnih dela, kao i gonjenje učinilaca krivičnih dela ili izvršenje krivičnih sankcija, uključujući i zaštitu i sprečavanje pretnji javnoj i nacionalnoj bezbednosti, kao i pravno lice koje je za vršenje prethodno nabrojanih poslova ovlašćeno zakonom;
  • POVERENIK ili NADZORNI ORGAN je nezavisan i samostalni organ vlasti ustanovljen na osnovu Zakona, koji je nadležan za nadzor nad sprovođenjem Zakona i obavljanje drugih poslova propisanih Zakonom;


3. RUKOVALAC PODACIMA

3.1. Rukovalac podacima je privredno društvo, bliže definisan članom 2.1. tačka 1, sa kontakt podacima kao u članu 16.
3.2. Privredno društvo iz člana 3.1. u svojstvu rukovaoca odgovara za podatke o ličnosti prikupljene od Posetilaca, na način i u obimu kako je ovim aktom i Zakonom predviđeno.
3.3. Rukovalac preduzima potrebne tehničke, organizacione i kadrovske mere kako bi obezbedio da se obrada vrši u skladu sa Zakonom i kako bi bio u mogućnosti to da predoči Posetiocima, uzimajući u obzir prirodu, obim, okolnosti i svrhu obrade, kao i verovatnoću nastupanja rizika i nivo rizika za prava i slobode Posetilaca.
3.4. Podatak o tome ko od zaposlenih ili na drugi način angažovanih kod Rukovaoca ima pristup podacima o ličnosti, i ko je njihov administrator sadržani su u Evidenciji aktivnosti obrade iz člana 13.


4.PODACI POSETILACA KOJI SE PRIKUPLJAJU I OBRAĐUJU

4.1. U cilju ispunjavanja prava i obaveza ustanovljenih Uslovima korišćenja Usluge, kao i u cilju poštovanja zakonskih obaveza, legitimnih interesa i razloga unapređenja, efikasnijeg i zakonitog rada Rukovaoca ili na osnovu datog pristanka Posetioca koji je dalje u tekstu detaljno objašnjen, Rukovalac prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti Posetioca.
4.2. Rukovalac prikuplja i obrađuje neki od sledećih podataka, odnosno sledeće podatke Posetioca:

 • ime;
 • broj mobilnog telefona;
 • broj fiksnog telefona;
 • e-mail adresa;
 • poruka koja može proizvoljno da sadrži podatke o ličnosti;
 • IP adresa;
 • podaci prikupljeni od internet pretraživača.

4.3. Posebne kategorije podataka o ličnosti.

4.3.1. Rukovalac ne vrši obradu podataka koji se tiču rasnog ili etničkog porekla, političkog mišljenja, verskog ili filozofskog uverenja ili članstva u sindikatu, genetskih podataka, biometrijskih podataka u cilju jedinstvene identifikacije lica, podataka o zdravstvenom stanju ili podataka o seksualnom životu ili seksualnoj orijentaciji fizičkog lica.

4.4.     Podaci pribavljeni od internet pretraživača Posetilaca – Cookies (Kolačići).

4.4.1. U cilju unapređenja usluge na našoj veb stranici, i poboljšanju iskustva Posetilaca prilikom pregledanja stranice, Rukovalac prikuplja podatke od internet pretraživača Posetilaca odnosno Cookies (Kolačiće).

4.4.2. Podaci o vrsti konretnog kolačića, nazivu, snabdevaču, svrsi prikupljanja, kao i vrsti i vremenu čuvanja podataka, i drugi podaci koji bi mogli biti od značaja za čuvanje podataka iz člana 4.4.1. kod Rukovaoca mogu se naći na adresi: https://www.volvox.rs/politika-kolacica/


5.SVRHA I OSNOV OBRADE

5.1. Podatke iz člana 4, Rukovalac obrađuje na osnovu:

 • pristanka datog od strane Posetioca, koji može imati zasebnu formu čijim prihvatanjem se saglasnost ima smatrati datom, u smislu člana 12, stav 1, tačka 1 Zakona;
 • legitimnog interesa Rukovaoca u smislu člana 12, stav 1, tačka 6 Zakona;
 • po drugim Zakonom predviđenim uslovima/osnovima prema kojima je Rukovalac obavezan da prikuplja, skladišti i obrađuje podatke Posetilaca.

5.2. Obradu podataka iz člana 4 Rukovalac vrši u sledeće svrhe:

 • omogućavanja stupanja u kontakt sa Rukovaocem kroz slanje poruke u delu “Kontakt” (ime; e-mail adresa; eventualni podaci o ličnosti koji su ostavljeni u delu “Poruka”);
 • radi poboljšanja korisničkog iskustva prilikom posete Vebsajta (podaci iz člana 4.2.);
 • slanja obaveštenja o promotivnim ponudama Rukovaoca (podatak o e-mail adresi);
 • u druge svrhe za koje je dat pristanak Posetioca, osim ukoliko je pristanak povučen u skladu sa Zakonom i ovom Politikom privatnosti;
 • u druge svrhe u skladu sa Zakonom.

5.3. Obrada u druge svrhe

5.3.1. Ako obrada u svrhu koja je različita od svrhe za koju su podaci prikupljeni nije zasnovana na zakonu ili na pristanku lica na koje se podaci odnose, Rukovalac, uz poštovanje adekvatnih bezbednosnih mera, vrši procenu da li je ta druga svrha obrade u skladu sa svrhom obrade za koju su podaci prikupljeni, pri čemu posebno uzima u obzir:

 • da li postoji veza između svrhe za koju su podaci prikupljeni i druge svrhe nameravane obrade;
 • okolnosti u kojima su podaci prikupljeni, uključujući i odnos između Rukovaoca i Posetioca;
 • prirodu podataka;
 • moguće posledice dalje obrade za Posetioca.

5.4. Rukovalac je dužan da stalnom primenom odgovarajućih tehničkih, organizacionih i kadrovskih mera obezbedi da se uvek obrađuju samo oni podaci o ličnosti koji su neophodni za ostvarivanje svake pojedinačne svrhe obrade, što se primenjuje u odnosu na broj prikupljenih podataka, obim njihove obrade, rok njihovog pohranjivanja i njihovu dostupnost.
5.5 Rukovalac posebno ističe da obradu e-mail adrese Posetioca vrši u marketinške svrhe, a sve na osnovu izričitog pristanka iz člana 6, odnosno klikom Posetioca na određeno polje kojim pristaje da mu Rukovalac u budućnosti na unetu e-mail adresu šalje promotivne ponude i obaveštenja – Newsletter.

 1. PRISTANAK

  6.1. Pristanak dat od strane Posetioca daje se u zasebnoj formi, sa jasnim i istaknutim naslovom „Pristanak“, a sadržina istog je opisana informativno, transparentno, razumljivo, dostupno, upotrebom jasnih i jednostavnih reči na način propisan Zakonom.
  6.2. Posetilac nije uslovljen davanjem pristanka da bi mu bila omogućena usluga ili deo usluge za koju pristanak nije neophodan da bi ista mogla biti obavljena te se isti ima smatrati dobrovoljnim, osim ako bez obrade za koju se pristanak traži nije moguće omogućiti Posetiocu da ostvari svoje pravo.
  6.3. Posetilac ima pravo da opozove pristanak u svakom trenutku. Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu pristanka pre opoziva. Pre davanja pristanka lice na koje se podaci odnose mora biti obavešteno o pravu na opoziv, kao i dejstvu opoziva. Opozivanje pristanka mora biti jednostavno, kao i davanje pristanka.
  6.4. Posetilac ima pravo da opozove pristanak za obradu koja se bazira isključivo na pristanku kao osnovu, u svakom trenutku, s tim što opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu pristanka pre opoziva učinjenog pismenim obaveštavanjem Rukovaoca.
  6.5. Pristanak iz člana 6.1. može biti dat i u elektronskoj formi na način što će Posetioci prilikom korišćenja Vebsajta Rukovaoca imati priliku da pročitaju tekst pristanka i u skladu sa članom 6 odluče da li isti da prihvate ili ne, klikom na određeno polje.
  6.6. Obrada koja se vrši na osnovu pristanka i u svrhe iz člana 5.5. je obrada adrese e-pošte u cilju obaveštavanja o aktivnostima Vebsajta, Uslugama Rukovaoca i direktnog oglašavanja, a pristanak na predmetnu obradu se daje elektronski na za to predviđenom polju.

 1. PRAVA POSETILACA PO OSNOVU ZAŠTITE PODATAKA O LIČNOSTI

  7.1. Pravo da budu informisani i pravo na pristup informacijama:
  7.1.1. Rukovalac je obavezan da na sažet, transparentan, razumljiv i lako dostupan način, korišćenjem jasnih i jednostavnih reči, na zahtev Posetioca istom pruži sledeće informacije o:
  • identitetu i kontakt podacima Rukovaoca i zaposlenog ili na drugi način angažovanog lica kod Rukovaoca koji je nadležan za obradu;
  • svrsi nameravane obrade i pravnom osnovu za obradu;
  • postojanju legitimnog interesa Rukovaoca ili treće strane, ako je osnov obrade legitimni interes;
  • primaocu, odnosno grupi primalaca podataka o ličnosti, ako oni postoje;
  • činjenici da Rukovalac namerava da iznese podatke o ličnosti u drugu državu ili međunarodnu organizaciju;
  • roku čuvanja podataka o ličnosti ili, ako to nije moguće, o kriterijumima za njegovo određivanje;
  • postojanju prava da se od Rukovaoca zahteva pristup, ispravka ili brisanje njegovih podataka o ličnosti, odnosno postojanju prava na ograničenje obrade, prava na prigovor, kao i prava na prenosivost podataka;
  • postojanju prava na opoziv pristanka u bilo koje vreme, kao i o tome da opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade na osnovu pristanka pre opoziva;
  • pravu da se podnese pritužba Povereniku;
  • tome da li je davanje podataka o ličnosti zakonska ili ugovorna obaveza ili je davanje podataka neophodan uslov za zaključenje ugovora, kao i o tome da li lice na koje se podaci odnose ima obavezu da da podatke o svojoj ličnosti i o mogućim posledicama ako se podaci ne daju;
  • postojanju automatizovanog donošenja odluka, uključujući profilisanje, ukoliko Rukovalac vrši takvu obradu.

7.1.2. Na zahtev iz člana 7.1.1. Rukovalac mora odgovoriti u roku od 30 dana, s tim što taj rok može biti produžen za još 60 dana ako je to neophodno, uzimajući u obzir složenost i broj zahteva. O produženju roka i razlozima za to produženje Rukovalac je dužan da obavesti Posetioca u roku od 30 dana od dana prijema zahteva, a ako je Posetilac podneo zahtev elektronskim putem, informacija se mora pružiti elektronskim putem ako je to moguće.
7.2. Pravo na ispravku i dopunu
7.2.1. Posetilac ima pravo da se njegovi netačni podaci o ličnosti isprave ukoliko je moguće bez odlaganja. U zavisnosti od svrhe obrade, Posetilac ima pravo da svoje nepotpune podatke o ličnosti dopuni, što uključuje i davanje dodatne izjave.
7.2.2. Ukoliko je moguće ispravku izvršiti korekcijom, brisanjem i unosom drugačijih podataka od strane Posetioca isti će ispravku iz člana 7.2.1. izvršiti sam.
7.2.3. Ukoliko Posetilac nije u mogućnosti da ispravku i dopunu izvrši na način iz člana 7.2.2. obratiće se sa zahtevom Rukovaocu.
7.3.Pravo na brisanje

7.3.1. Ukoliko su ispunjeni zakonski uslovi, Rukovalac je dužan da na zahtev Posetioca bez nepotrebnog odlaganja lične podatke iz člana 4, izbriše u sledećim slučajevima:

  • podaci o ličnosti više nisu neophodni za ostvarivanje svrhe zbog koje su prikupljeni ili na drugi način obrađivani;
  • Posetilac je opozvao pristanak na osnovu kojeg se obrada vršila, u skladu sa Zakonom, a nema drugog pravnog osnova za obradu;
  • Posetilac je podneo prigovor na obradu u skladu sa Zakonom, a nema drugog pravnog osnova za obradu koji preteže nad legitimnim interesom, pravom ili slobodom lica na koje se podaci odnose;
  • podaci o ličnosti su nezakonito obrađivani;
  • podaci o ličnosti moraju biti izbrisani u cilju izvršenja zakonskih obaveza Rukovaoca;
  • podaci o ličnosti su prikupljeni u vezi sa korišćenjem usluga informacionog društva u smislu Zakona.

7.4. Pravo na ograničavanje obrade
7.4.1. Posetioci imaju pravo da od Rukovaoca traže ograničavanje obrade podataka koji se na njih odnose, ukoliko je obrada nezakonita, ukoliko se ukazuje na netačnost podataka ukoliko je podnet prigovor na obradu u skladu sa Zakonom, kao i iz drugih zakonskih razloga.

7.5.Pravo na prigovor

7.5.1. U zavisnosti od konkretnog slučaja i ukoliko smatra da je to opravdano Posetilac ima pravo da u svakom trenutku podnese Rukovaocu prigovor na obradu njegovih podataka o ličnosti koja se vrši po osnovu pristanka, a Rukovalac je dužan da prekine sa obradom podataka Posetioca koji je podneo prigovor.

7.5.2. Rukovalac nije dužan da prekine obradu na način iz člana 7.5.1. ukoliko je predočio Posetiocu da postoje zakonski razlozi za obradu koji pretežu nad interesima, pravima ili slobodama tog Posetioca ili su u vezi sa podnošenjem, ostvarivanjem ili odbranom pravnih zahteva.


8. SKLADIŠTENJE PODATAKA O LIČNOSTI POSETILACA


8.1. Podaci o ličnosti Posetilaca prikupljeni putem Vebsajta se skladište u elektronskoj formi na serverima Hetzner Online GmbH, Industriestr. 25, 91710 Gunzenhausen, Germany,  VAT Reg. No.: DE812871812 ( u daljem tekstu: Hetzner Online GmbH) i obezbeđeni su SSL sertifikatom, a pristup bazi podataka koja se nalazi na prethodno pomenutom serveru ima Rukovalac.

8.2. Rukovalac za potrebe što boljeg funkcionisanja Vebsajta primenjuje Gooogle-ovu analitiku preko koje se prikupljaju podaci o Posetiocima navedeni u članu 4.2, a koji su zaštićeni u skladu sa politikom bezbenosti koju primenjuje kompanija Google Inc. a kojoj se više može pročitati na sledećem linku: https://support.google.com/analytics/answer/7318509?hl=en

8.3. Upiti – poruka koja je prosleđena unosom podataka u delu “Kontakt” na Vebsajtu, a koji sadrže podatke o ličnosti Posetilaca, a skladište se na e-mail adresi contact@volvox.rs.

8.4. Podaci o ličnosti prikupljeni kroz pružanje tehničke podrške od strane Rukovaoca, a u vezi Proizvoda rukovoaca se skladište na e-mail adresi support@volvox.rs.

8.5. Podaci o ličnosti Posetilaca i drugih lica prikupljeni skladišteni na e-mail adresama iz člana 8.3 i 8.4, se skladište na serverima kompanije Zendesk koja vrši usluge hostinga mejlova, a sve u skladu sa politikama bezbednosti prethodno pomenute kompanije.

8.6. U slučaju promene lokacije za skladištenje podataka iz člana 8.1, 8.2, 8.3, 8.4. i 8.5. Rukovalac će izvršiti izmenu i dopunu Politike privatnosti i istaći izmenjenu i dopunjenu verziju na Vebsajtu.


9. PRISTUP PODACIMA OD STRANE TREĆIH LICA / OBRAĐIVAČI PODATAKA O LIČNOSTI


9.1. Rukovalac je ovlašćen da za potrebe ispunjavanja obaveza iz Uslova korišćenja, obavljanja platnih transakcija, zakonskih obaveza, održavanja servisa, unapređenja njegovog rada, koristi usluge knjigovodstvenih agencija, programera, IT konsultanata i drugih spoljnih i internih saradnika, za čiji rad i rezultate odgovara u skladu sa Zakonom.

9.2. Rukovalac garantuje da će Obrađivač primeniti potrebne tehničke, organizacione i kadrovske mere, tako da se obrada vrši u skladu sa Zakonom i da se obezbede adekvatna zaštita podataka o ličnosti Posetilaca.

9.3. U svrhu obezbeđivanja uslova iz člana 9.2. Rukovalac i Obrađivač mogu zaključiti ugovor o obradi podataka, koji će biti sastavni ili prateći deo osnovnog ugovora, i koji ugovor će između ostalog imati sve potrebne elemente predviđene Zakonom.

9.4. Za potrebe ostvarenja svrhe iz člana 9.1. Rukovalac angažuje sledeće obrađivače:

 • Hetzner Online GmbH;
 • kompanija Zendesk;
 • kompanija Google Inc.;


10. BEZBEDNOST PODATAKA


10.1. Prilikom procene potrebnog nivoa uspostavljene bezbednosti podataka o ličnosti Rukovalac uzima u obzir i prati nivo tehnoloških dostignuća kao i troškove njihove primene, zatim prirodu, obim, okolnosti i svrhu obrade podataka i na osnovu tih parametara procenjuje verovatnoću nastupanja rizika, odnosno potencijalnog nivoa rizika za prava i slobode Posetilaca.

10.2. U odnosu na okolnosti iz člana 10.1. Rukovalac sprovodi odgovarajuće tehničke, organizacione i kadrovske mere kako bi se dostigao potreban nivo zaštite u odnosu na rizik.

10.3. Prilikom slanja podataka Obrađivačima, Rukovalac je dužan da obezbedi siguran komunikacioni kanal kojim podaci putuju, kao i da se uveri da su podaci sigurno skladišteni uz obezbebeđene adekvatne sigurnosne standarde.

10.4. Svi podaci o Posetiocima se strogo čuvaju i dostupni su samo angažovanim licima Rukovaoca kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla, a Rukovalac je odgovoran za poštovanje načela zaštite privatnosti, u skladu sa Politikom privatnosti.

10.5. Podaci koji se čuvaju u elektronskoj formi se skladište na serveru kompanije Hetzner Online GmbH se štite u skladu sa politikom bezbednosti prethodno pomenute kompanije i ISO i IEC standardima, što potvrđuje i stečeni sertifikat ISO/IEC 27001:2013, a uvid u prethodno navedeni dokument se može izvršiti putem sledećeg linka: https://www.hetzner.com/pdf/FOX_Zertifikat.pdf.

10.6. Kompanija Zendesk koja vrši usluge hostinga e-mail adrese i skladištenje elektronske pošte, posluje u skladu sa sovjom politikom bezbednosti i politikom privatnosti, a o kojima se više može pročitati na sledećim linku: https://www.zendesk.com/company/privacy-and-data-protection/#:~:text=Zendesk%20does%20not%20disclose%20Service%20Data%20except%20as,frameworks%20as%20described%20on%20our%20Security%20site%20.

10.7. Podaci o Posetiocima prikupljeni putem Vebsajta su obezbeđeni su SSL sertifikatom, a pristup bazi podataka ima Rukovalac, odnosno administrator, direktori i tehnička podrška kao zaposelni kod Rukovaoca.


11. POSTUPAK U SLUČAJU UGROŽENOSTI ZAŠTITE PODATAKA


11.1. Ukoliko dođe do ugroženosti podataka iz člana 4, bezbednosti iz člana 10, Rukovalac će preduzeti sve neophodne mere obaveštavanja i zaštite predviđene Zakonom, uključujući obaveštavanje nadležnog Nadzornog organa, kao i Posetioce ukoliko su ispunjeni uslovi iz Politike privatnosti i Zakona.

11.2. U slučaju povrede podataka Rukovalac je dužan da o povredi prava na zaštitu podataka o ličnosti koja može da proizvede rizik po prava Posetilaca obavesti Nadzorni organ bez nepotrebnog odlaganja, ili najkasnije u roku od 72 časa od saznanja za povredu. U slučaju nepostupanja u predmetnom roku Rukovalac će obrazložiti razloge za kašnjenje.

11.3. Obaveštenje Rukovaoca Nadzornom organu iz člana 11.2. mora da sadrži najmanje sledeće informacije:

  • opis prirode povrede prava na zaštitu podataka o ličnosti, uključujući vrste podataka i približan broj Posetilaca na koja se podaci te vrste odnose, kao i približan broj podataka o ličnosti čija je bezbednost povređena;
  • ime i kontakt podatke lica od koga se mogu dobiti podaci o povredi;
  • opis mogućih posledica povrede;
  • opis mera koje je Rukovalac preduzeo ili čije je preduzimanje predloženo u vezi sa povredom, uključujući i mere koje su preduzete u cilju umanjenja štetnih posledica.

11.4. U slučaju povrede prava na zaštitu podataka o ličnosti, Rukovalac je dužan da o povredi podataka o ličnosti koja može da proizvede rizik po prava i slobode fizičkih lica obavesti Posetioce.

11.5. Obaveštenje Posetiocu iz člana 11.4. mora na jasan i razumljiv način da opiše prirodu podataka i navede informacije iz člana 11.3.

11.6. Rukovalac nije dužan da obavesti Posetioca u situaciji iz člana 11.4. ukoliko:

 • je preduzeo odgovarajuće tehničke i organizacione mere zaštite u odnosu na podatke o ličnosti čija je bezbednost povređena;
 • je naknadno preduzeo mere kojima je obezbedio da povreda podataka o ličnosti sa visokim rizikom za prava i slobode lica na koje se podaci odnose više ne može da proizvede posledice za to lice;
 • bi obaveštavanje lica na koje se podaci odnose predstavljalo nesrazmeran utrošak vremena i sredstava, u kom slučaju Rukovalac je dužan da putem javnog obaveštavanja ili na drugi delotvoran način obezbedi pružanje obaveštenja licu na koje se podaci odnose.

11.7. Ukoliko Posetilac dođe do saznanja o bilo kom događaju koji je doveo ili može dovesti do ugroženosti njegovih ili podataka o ličnosti trećih lica, dužan je bez odlaganja da o tome obavesti Rukovaoca preko kontakata koji se nalaze u ovom dokumentu.


12. VREME ČUVANJA PODATAKA I NJIHOVO BRISANJE


12.1. Podaci iz člana 4 čuvaju se onoliko dugo koliko je to potrebno za svrhu za koju se obrađuju, osim u slučaju kada je osnov prikupljanja ovih podataka saglasnost Posetioca.

12.2. U slučaju iz člana 12.1. a gde je osnov prikupljanja podatka o Posetiocu iz člana 4 njegova saglasnost, ovi podaci će se čuvati do opoziva date saglasnosti u skladu sa članom 6.3.

12.3. Izuzetno od člana 12.2. Vebsajt će sačuvati podatke Posetilaca koji su dali izričitu saglasnost za obrađivanje i čuvanje njihovih podataka u svrhe slanja obaveštenja o novostima i promotivnim ponudama, odnosno u svrhe slanja Newsletter-a.


13. EVIDENCIJA AKTIVNOSTI OBRADE LIČNIH PODATAKA POSETIOCA KOD RUKOVAOCA


13.1. Rukovalac vodi evidenciju radnji obrade podataka o ličnosti Posetilaca iz člana 4 ove Politike privatnosti.

13.2. Evidencija se pored naziva i poslovnih podataka Rukovaoca, sastoji iz sledećih informacija: kategorija lica čiji se podaci obrađuju, kategorija podataka o ličnosti, svrha obrade, trećim licima kojima su podaci otkriveni, dužini čuvanja podataka, opis mera zaštite, formi u kojoj se podaci čuvaju.

13.3. Evidencija iz člana 13.1. vodi se u elektronskom obliku i čuva se trajno, u skladu sa Zakonom.


14. PRENOS PODATAKA U DRUGE DRŽAVE I TREĆA LICA KOJA IMAJU PRISTUP PODATKU VAN TERITORIJE REPUBLIKE SRBIJE


14.1. Rukovalac prenosi određene podatke o ličnosti Posetilaca u Saveznu Republiku Nemačku koja je članica Konvencije Saveta Evrope o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka, koja se po tom osnovu nalazi na listi država koje imaju obezbeđen primereni nivo zaštite podataka o ličnosti u okviru odluke Evropske unije.

14.2. Podaci o Posetiocima se konkretno prenose i skladište na serverima hosting kompanije Hetzner Online GmbH, Industriestr. 25, 91710 Gunzenhausen, Germany,  VAT Reg. No.: DE812871812, a koji su zaštićeni u skladu sa politikom bezbednosti koju primenjuje prethodno pomenuta kompanija i koja ispunjava uslove u skladu sa ISO/IEC standardom br. 27001:2013. Uvid u prethodno pomenuti dokument se može izvršiti putem sledećeg linka: https://www.hetzner.com/pdf/FOX_Zertifikat.pdf.

14.3. Prenos podataka o Posetiocima, Rukovalac vrši u svrhu obavljanja poslovne delatnosti.


15. POVERENIK / NADZORNI ORGAN


15.1. Nadzorni organ za zaštitu podataka o ličnosti u Republici Srbiji je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije. Organu se možete obratiti na adresi Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, Republika Srbija, mejlom na office@poverenik.rs ili telefonom na +381 11 3408 900.

15.2. Rukovalac sarađuje sa Poverenikom u vršenju njegovih ovlašćenja, u skladu sa obavezama propisanim Zakonom.


16. KONTAKT PODACI RUKOVAOCA I LICA ZA ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI


16.1. U slučaju potrebe za tumačenjem odredbi Politike privatnosti, ostvarivanja prava Posetilaca iz člana 4, kao i drugih Zakonom predviđenih pitanja, Posetioci se mogu obratiti Rukovaocu na sledeće kontakt podatke:

 • Poslovno ime Rukovaoca: Volvox D.O.O. Kragujevac;
 • Adresa: Kralja Aleksandra I Karađorđevića 78 – lokal 22, Kragujevac;
 • Email Rukovaoca: contact@volvox.rs
 • Telefon Rukovaoca:0693000400
 • Radno vreme: Radnim danom: 09-17h
  Subotom: Ne
  Nedelja: Ne

16.2. U slučajevima iz člana 16.1. Posetioci se mogu obratiti i licu za zaštitu podataka o ličnosti na sledeće kontakt podatke:

  • ime i prezime: Petar Milojevic
  • adresa: Save Kovačevića 1, 34000 Kragujevac
  • email: dpo@volvox.rs
  • kontakt telefon: +381693300556


17. ZAVRŠNE ODREDBE


17.1. Prihvatom Politke privatnosti, odnosno pristupom Vebsajtu Rukovaoca, Posetilac potvrđuje da je pročitao i razumeo ovu Politiku privatnosti, kao i da je saglasan sa osnovima i svrhama obrade podataka, kako je ovim dokumentom propisano.

17.2. Sve promene Politike privatnosti biće javno dostupne na za to predviđenom mestu na Vebsajtu Rukovaoca, o čemu će Posetioci biti obavešteni putem istih sredstava komunikacija, na način da će im biti omogućeno da pročitaju novi dokument.


18. PRAVO KOJE SE PRIMENJUJE I SUDSKA NADLEŽNOST


18.1. Materijalno pravo koje se primenjuje na obradu podataka o ličnosti Posetilaca, a u vezi obrade od strane Rukovaoca je pravo Republike Srbije, Zakon o zaštiti podataka o ličnosti kao i GDPR gde je primenljivo, .

18.2. Za upravne i sudske postupke, mesno su nadležni organi i nadležni sudovi Republike Srbije u skladu sa pozitivnim zakonodavstvom ove države.